Algemene Voorwaarden Fashion and Business

Hoofdstuk 1      ALGEMEEN

1.      Begripsbepalingen

1.1

De in dit artikel gegeven begripsbepalingen gelden voor de gehele tekst van deze Algemene Voorwaarden.

De gebruikte begrippen mogen in het kader van deze Algemene Voorwaarden op geen andere wijze worden uitgelegd dan de exclusieve duiding die in dit artikel onder 1.2 tot en met 1.7 aan het begrip wordt gegeven.

1.2

FB:    Fashion and Business, verder in deze Algemene Voorwaarden aan te duiden als FB.

1.3

De website:    de website van FB waarop modenieuws wordt gegeven en een gericht overzicht wordt geboden van aan te kopen artikelen en van de (web)shops, winkels, bedrijven waar deze artikelen verkrijgbaar zijn, waarbij de klant door een directe link met de bedrijvensites van deze (web)shops, winkels/bedrijven in staat wordt gesteld rechtstreeks artikelen bij de (web)shops, winkels, bedrijven aan te schaffen.

1.4

Opdrachtgever:    iedere (rechts)persoon die aan FB een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten heeft gegeven.

1.5

Werkzaamheden en diensten voor opdrachtgevers:    het op de website aanbrengen van een doorschakelmogelijkheid naar de website van opdrachtgever, het promoten van de (web)shop, winkel, bedrijf van opdrachtgever via social media, advertenties, nieuwsbrief en eigen artikelen van FB, optimalisatie van de ranking van de website van opdrachtgever, al naar behoefte van opdrachtgever overeen te komen.

1.5

Werkzaamheden en diensten voor opdrachtgevers:    het op de website aanbrengen van een doorschakelmogelijkheid naar de website van opdrachtgever, het promoten van de (web)shop, winkel, bedrijf van opdrachtgever via social media, advertenties, nieuwsbrief en eigen artikelen van FB, optimalisatie van de ranking van de website van opdrachtgever, al naar behoefte van opdrachtgever overeen te komen.

Verder behoren tot werkzaamheden en diensten voor opdrachtgevers alle werkzaamheden en diensten die hiervoor onder 1.4 nog niet zijn genoemd, maar nader zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en FB.

1.6

Klanten:    alle (rechts)personen die de website van FB bezoeken om informatie te vinden over de nieuwste ontwikkelingen op modegebied en om via directe links producten te vinden en de (web)shops die deze producten verkopen.

1.7

Werkzaamheden en diensten voor klanten:    gratis gebruik van de informatie op de website en de doorschakelmogelijkheden naar websites van aangesloten (web)shops en, indien geregistreerd, van mogelijkheden om meningen, gedachten en wetenswaardigheden uit te wisselen met adverteerders en andere geregistreerde klanten.

2.      Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijkheden van gebruik van de website door klanten en op alle overeenkomsten tussen FB en opdrachtgevers.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van FB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door FB schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door FB op te stellen opdrachtbevestiging.

2.2

Afspraken met personeel van FB binden FB niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3

Klanten en opdrachtgevers erkennen toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het gebruik van de website en door het enkele feit van het geven van een opdracht aan FB, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van die eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden van FB geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van die overeenkomst van kracht.

Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2.5

Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden, binden FB slechts indien deze door FB uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.6

Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. FB en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Hoofdstuk 2      ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT KLANTEN

3.      Gebruik door klanten

3.1

Voor de begripsbepaling van klanten wordt uitdrukkelijk verwezen naar hetgeen onder 1.5 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven.

Klanten kunnen om niet gebruik maken van de informatie en doorschakelmogelijkheden die de website biedt.

Klanten kunnen zich ook registreren door een account aan te maken met een gebruikersprofiel (account).

In dat geval hebben zij de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de website en van mening te wisselen met andere geregistreerde klanten.

3.2

De algemene bepalingen in artikel 1 en artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, ook voor klanten geldend.

3.3

FB biedt doorschakelmogelijkheden naar websites en verricht promotionele activiteiten op basis van informatie van de opdrachtgevers, de eigenaars van de (web)shops, winkels en/of bedrijven. FB is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de producten en/of aanbiedingen van deze opdrachtgevers, noch kan op welke wijze ook bij FB een beroep op garantie worden gedaan.

Uitsluitend de voorwaarden van de (web)shop, de winkel, het bedrijf zijn van toepassing op diens aanbiedingen en transacties.

3.4

FB is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen geregistreerde bezoekers of misbruik van profielfoto’s en/of bestanden of gegevens die klanten zelf in het platform hebben ingebracht.

Wel is FB gerechtigd om ongewenste uitingen, ter beoordeling van FB, te verwijderen en zo nodig, ter beoordeling van FB het account van de desbetreffende klant te verwijderen en de klant verder weigeren om gebruik te maken van de diensten van FB.

Van ongewenste uitingen is, onder meer, sprake in geval van grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, aanstootgevende of pornografische uitingen, het aanzetten tot geweld of het lastig vallen van anderen, inbreuk op de privacy of rechten van derden (waaronder ook begrepen intellectuele eigendomsrechten), commercieel gedrag, het uitdragen van een politiek of religieus standpunt. Deze opsomming is indicatief, niet uitputtend.

Indien ten aanzien van de hiervoor beschreven ongewenste uitingen wettelijke bepalingen zijn overtreden, is FB bevoegd om de hiertoe aangewezen wettelijke instanties op de hoogte te stellen en zo nodig nadere informatie aan deze instanties te verstrekken.

3.5

Storingen in het bedrijf van FB ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en/of diensten (waaronder uitval van de server van de provider van FB) aan FB door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan FB van de verplichtingen jegens de klant om de onder 3.1 genoemde diensten te leveren, voor zo lang de overmacht duurt of de gevolgen van de overmacht het nakomen van de verplichtingen aan de klant onmogelijk maken.

3.6

De klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer wordt verstaan octrooi-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet voor octrooi in aanmerking komende technische en/of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten. Schending van deze rechten leidt tot verwijdering van een aangemaakt account van de desbetreffende klant. Dit alles nog los van de ter beschikking staande rechtsmiddelen van de eigenaar van de eigendomsrechten.

3.7

Alle gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld.

De gegevens worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen en het toezenden van de nieuwsbrief.

FB behandelt persoonsgegevens met zorg en gebruikt deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klanten staan er voor in dat zij de juiste en volledige gegevens omtrent hun persoon hebben vermeld.

Het is niet toegestaan om een profiel in naam van een derde aan te maken.

Voor klanten jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders vereist voor het aanmaken van een account.

Na opheffing van het account van een klant worden de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd uit de database van FB.

FB is niet aansprakelijk voor misbruik van derden doordat inloggegevens bij derden bekend zijn geworden.

FB verstrekt geen accountgegevens aan derden.

3.8

Ten aanzien van het gebruik van cookies is het gestelde in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

3.9

Ten aanzien van geschillen is artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

3.10

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zullen partijen gezamenlijk in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing komen.

Hoofdstuk 3      ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT OPDRACHTGEVERS

4.      Aanbiedingen en offertes

4.1

Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

FB is eerst gebonden nadat zij de opdracht op basis van een aanbieding schriftelijk heeft bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand indien en nadat FB de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel wanneer FB geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

4.2

Alle door FB opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.3

Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden indien verhogingen van tarieven van diensten waarvan FB gebruik moet maken om de opdracht uit te voeren, ten tijde van uitvoering van de opdracht worden verhoogd, maar de wijziging zal dan niet meer bedragen dan de daardoor ontstane extra kosten die FB voor uitvoering van de opdracht heeft moeten maken.

4.4

Aanbiedingen en offertes gelden uitsluitend voor de duur van de in de aanbieding/offerte opgegeven termijn.
Indien de (kandidaat)opdrachtgever die termijn ongebruikt heeft laten passeren, kan van de gedane aanbieding/offerte geen gebruik meer worden gemaakt en zal een nieuwe prijsaanbieding noodzakelijk zijn, als de (kandidaat)opdrachtgever de oorspronkelijk geoffreerde werkzaamheden en/of diensten alsnog door FB wil laten uitvoeren/leveren.

4.5

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.6

Bij het aangaan van een overeenkomst en zo lang de uitvoering hiervan niet is voltooid, is FB gerechtigd een aanbetaling dan wel naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst c.q. alle vorderingen die zij ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.

Weigering van opdrachtgever om de aanbetaling te doen dan wel de verlangde zekerheid te stellen, geeft FB het recht de opdracht te weigeren, c.q. de uitvoering hiervan op te schorten zo lang niet aan de vordering tot het doen van een aanbetaling of het stellen van zekerheid is voldaan. FB is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor voor opdrachtgever of derden ontstaat.

4.7

FB bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd maar zal zo mogelijk rekening houden met zijdens opdrachtgever tijdig verstrekte en naar het oordeel van FB verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot uitvoering van de opdracht.

4.8

De overeenkomst tussen FB en opdrachtgever leidt naar zijn aard tot een inspanningsverplichting van de zijde van FB. Indien blijkt dat een opdracht niet tot uitvoering kan worden gebracht op basis van financiële gronden of andere buiten de invloedssfeer van FB gelegen oorzaken, zal dit nimmer leiden tot vermindering van de verplichtingen van de opdrachtgever jegens FB, in welke vorm dan ook.

5.      Opdrachten

5.1

Een opdracht bindt de opdrachtgever. FB is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging of door het aanvangen met de uitvoering van de opdracht, welke wordt gevolgd door een opdrachtbevestiging.

Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren kenbaar heeft gemaakt over die opdrachtbevestiging, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.2

De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan FB ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door FB zijn bevestigd.

5.3

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan FB alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

5.4

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden door opdrachtgever extra vergoed.

5.5

Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden FB pas na schriftelijke acceptatie door haar.

5.6

Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te bevatten, hetzij in de opdracht zelf, hetzij in een daarbij gezonden bijlage.

6.      Uitvoering van de overeenkomst

6.1

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FB aangeeft dat deze nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FB worden verstrekt.

6.2

FB is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FB is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.3

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.

6.4

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van FB , tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1.

6.5

Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft FB enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien opdrachtgever FB bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door FB schriftelijk is bevestigd.

6.6

Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met FB voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daar van mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, heeft FB het recht nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan FB verschuldigd is, wordt dan direct opeisbaar.

6.7

Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens FB bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,– per week voor iedere week dat de overtreding voortduurt.

6.8

Indien tijdens de uitvoering van een door FB aangenomen opdracht blijkt dat, ten gevolge van aan FB onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft FB het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door FB reeds verrichte, maar vanwege de voornoemde wijziging uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

6.9

Indien FB documenten en/of gegevens (al dan niet door FB vervaardigd of samengesteld) van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die bescheiden en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die FB heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van die zelfde opdrachtgever ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere bescheiden en/of gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft verstrekt. Dit recht tot retentie heeft FB ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of komt te verkeren.

7.      Overschrijding leveringstermijn

7.1

Indien de voortgang van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht FB over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan FB te voldoen.

7.2

De met FB overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.3

Storingen in het bedrijf van FB ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en/of diensten aan FB door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan FB van de overeen gekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

7.4

In geval van overmacht zal FB daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting FB het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

8.      Klachten

8.1

Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen een voor het geleverde product of geleverde dienst redelijke of door het gebruik bepaalde termijn mogelijk. Bij verschil van interpretatie van offertes en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van FB als bindend.

Klachten over verrichte werkzaamheden of geleverde diensten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat FB in staat is adequaat te reageren.

8.2

Gebrek aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.3

FB aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, veroorzaakt door schuld, toedoen of nalaten van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.4

Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel 8 heeft FB niet.

8.5

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

8.6

Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8.7

Indien een klacht gegrond is, zal FB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.      Aansprakelijkheid

9.1

FB draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door, opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door FB te verrichten opdracht, of een evenredig deel daarvan.

De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 3.000,-.

9.2

Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

9.3

FB is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden of te lijden schade, ontstaan door inbreuk van derden op internet-, e-mail- en/of gsm-verkeer of welke andere vorm van communicatie dan ook.

9.4

Evenmin aanvaardt FB enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan FB zijn verstrekt.

9.5

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanlevering van aangedragen informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot producten welke op de website van FB ter promotie van opdrachtgever verschijnen.

Opdrachtgever vrijwaart FB van elke aanspraak van derden in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer wordt verstaan octrooi-, merk-, tekeningen-, portret- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet voor octrooi in aanmerking komende technische en/of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Aan de sommatie om tekst en/of afbeelding van de website te verwijderen, gedaan door elke derde (natuurlijke of rechtspersoon) die aantoont over de eigendomsrechten van de tekst en/of afbeelding te beschikken, zal terstond gevolg worden gegeven. Hiervan wordt opdrachtgever direct in kennis gesteld.

Eerst zodra opdrachtgever aantoont overeenstemming met de eigenaar van de eigendomsrechten te hebben over gebruik van de tekst en/of de afbeelding, kan worden besloten deze weer op de website te plaatsen.

Voor de periode dat de tekst en/of de afbeelding(en) van de website verwijderd is/zijn geweest op grond van de situatie als beschreven in de vorige drie volzinnen kan FB nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in welke vorm dan ook, aan de zijde van opdrachtgever.

FB is voorts op generlei wijze aansprakelijk voor de in de vorige volzin bedoelde schending van eigendomsrechten op de website van opdrachtgever.

10.      Privacybepaling en cookies

10.1

FB behandelt informatie, die in het kader van de opdracht ter kennis komt, vertrouwelijk. Derden partijen, die eventueel bij de uitvoering van de plaatsing worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden. FB behandelt persoonsgegevens met zorg en gebruiken deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2

FB maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A.    Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

B.    Cookies voor het tonen van gerichte advertenties

Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

C.    Cookies voor website analyse

Fashionandbusiness.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Fashionandbusiness.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fashionandbusiness.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

D.    Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com, Instagram, Pinterest.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

E.    Blokkeren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

11.      Eigendoms- en auteursrechten van FB

11.1

FB behoudt te allen tijde het auteursrecht over teksten en andere vormen van promotie-uitingen ten aanzien van het bedrijf, de producten en de werkwijze van opdrachtgever.
Deze teksten kunnen naar derden toe slechts door opdrachtgever worden gebruikt, uitsluitend ter promotie van de eigen producten en het eigen bedrijf en onder vermelding van FB als auteur.

11.2

De teksten en andere vormen van promotie-uitingen die door FB zijn ontworpen ten aanzien van de producten, het bedrijf en/of de werkwijze van opdrachtgever mogen niet door opdrachtgever worden aangewend voor gebruik door derden, hetzij om niet, hetzij tegen vergoeding.

12.      Betalingen

12.1

Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van FB daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling, c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. FB is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

12.2

Betaling van opdrachten geschiedt uitsluitend in het in Nederland geldend wettig betaalmiddel, hetgeen op het moment van het schrijven van deze Algemene Voorwaarden de Euromunt is.

12.3

Indien met betaling van langer dan veertien kalenderdagen na factuurdatum wordt ingestemd of indien deze termijn ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

12.4

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke FB moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,-.

12.5

Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 3 van dit artikel is bepaald, heeft FB het recht te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door FB te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

12.6

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en/of diensten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden en/of diensten of andere werkzaamheden en/of diensten niet op.

13.      Geschillen

13.1

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2

Op alle overeenkomsten en transacties van FB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde Nederlandse rechter, zulks met uitsluiting van andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

14.      Slotbepaling

14.1

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zullen partijen gezamenlijk in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing komen.

15.      Fashion and Business

Fashion and Business is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf Lennox Consultants Ltd. dat is gevestigd te Rijswijk Z-H. En geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27364865.